Dret mercantil.

Derecho mercantil.

 

Constitució de societats, fundacions, associacions i en general qualsevol persona jurídica, transformació, fusió, escissió, modificació d'estatuts, renovació de càrrecs de l'administració de la societat, canvi de domicili social i modificació d'objecte social, entre altres.


Constitución de sociedades, fundaciones, asociaciones y en general cualquier persona jurídica, transformación, fusión, escisión, modificación de estatutos, renovación de cargos de administración de la sociedad, cambio de domicilio social y modificación de objeto social, entre otros.