Dret hipotecari, immobiliari registral i dret civil general.

Derecho hipotecario, inmobiliario registral y derecho civil general.

 

Contractes de tot tipus, poders, constitució de drets reals (usdefruits, servituds etc), de règims de divisió horitzontal, declaracions d'obra nova, capitulacions matrimonials, constitució de parelles de fet, elevació a públic de convenis de separació i divorci, reconeixement de fills, emancipacions.

 

Contratos de todo tipo, poderes, constitución de derechos reales (usufructos, servidumbres etc.), de regímenes de división horizontal, declaraciones de obra nueva, capitulaciones matrimoniales, constitución de parejas de hecho, elevación a público de convenios de separación y divorcio, reconocimientos de hijos, emancipaciones. 

 

 

¿Tiene alguna duda o desea concertar una cita?

Llámenos al teléfono o utilice nuestro

formulario de contacto.