Àrees d'especialització

Áreas de especialización

Dret successori.

Derecho sucesorio.

 

Herències, testaments, i declaracions d'hereus

Herencias, testamentos, y declaraciones de herederos

Más

 

Dret hipotecari, immobiliari registral i dret civil general.

Derecho hipotecario, inmobiliario registral y derecho civil general.

 

Contractes de tot tipus, poders, constitució de drets reals (usdefruits, servituds etc), de règims de divisió horitzontal, declaracions d'obra nova, capitulacions matrimonials, constitució de parelles de fet, elevació a públic de convenis de separació i divorci, reconeixement de fills, emancipacions.

Contratos de todo tipo, poderes, constitución de derechos reales (usufructos, servidumbres etc.), de regímenes de división horizontal, declaraciones de obra nueva, capitulaciones matrimoniales, constitución de parejas de hecho, elevación a público de convenios de separación y divorcio, reconocimientos de hijos, emancipaciones.

Más

 

Dret mercantil.

Derecho mercantil.

 

Constitució de societats, fundacions, associacions i en general qualsevol persona jurídica, transformació, fusió, escissió, modificació d'estatuts, renovació de càrrecs de l'administració de la societat, canvi de domicili social i modificació d'objecte social entre altres.

Constitución de sociedades, fundaciones, asociaciones y en general cualquier persona jurídica, transformación, fusión, escisión, modificación de estatutos, renovación de cargos de administración de la sociedad, cambio de domicilio social y modificación de objeto social entre otros.

Más

 

Dret fiscal.

Derecho fiscal.

 

Assessorament en fiscalitat i tributari, simulació i liquidació de tota classe d'impostos.

Asesoramiento en el plano fiscal y tributario, simulación y liquidación de toda clase de impuestos.

Más
Intervenció de pòlisses bancàries.

Intervención de pólizas bancarias.Más